دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
36,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
21,000,000 تومان

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

0
21,000,000 تومان

دوره ۲۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
16,000,000 تومان

مسلط شدن به سری یک یا پرایمری، وینیاسا، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل به دیگر افراد.

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که با سبک هاتا یوگا در هر سنتی، شیواناندا، آینگر و‌ساتیاناندا آشنا بوده یا تمرین مستمری در دیگر سبک ها داشته اند. در این دوره فرد با انجام وضعیت های هاتا یوگا تا سطح متوسطه آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد با توجه به پیش زمینه تمرینی، به انجام وضعیت های درست از نظر آناتومی و قابلیت های بدن و یادگیری تصحیح کردن افراد در کلاس دست می یابد.

0
16,000,000 تومان

دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

بدون امتیاز 0 رای
80,000,000 تومان

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
80,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

بدون امتیاز 0 رای
48,000,000 تومان

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

0
48,000,000 تومان

دوره ۲۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که با سبک هاتا یوگا در هر سنتی، شیواناندا، آینگر و‌ساتیاناندا آشنا بوده یا تمرین مستمری در دیگر سبک ها داشته اند. در این دوره فرد با انجام وضعیت های هاتا یوگا تا سطح متوسطه آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد با توجه به پیش زمینه تمرینی، به انجام وضعیت های درست از نظر آناتومی و قابلیت های بدن و یادگیری تصحیح کردن افراد در کلاس دست می یابد.

مسلط شدن به سری یک یا پرایمری، وینیاسا، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل به دیگر افراد.

اهداف دوره: این دوره شامل وینیاسا یا حرکات مبتدی تا متوسطه بوده که فرد با نگرش چگونه انجام دادن وضعیت ها و تنوع هایشان آشنا می شود و تمرین این سبک انعطاف پذیری بیشتری را نسبت به دیگر سبک های یوگا در بر خواهد داشت.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان، تنفس، بانداها و آموزش وضعیت ها به دیگر افراد.

پیش نیاز : فرد از قبل باید تمرین مستمر در دیگر سبک ها را حداقل به مدت شش ماه داشته باشد.

0
36,000,000 تومان