دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
3,090 $