دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
36,000,000 تومان

دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

بدون امتیاز 0 رای
80,000,000 تومان

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
80,000,000 تومان