دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

1
1,790 $